@2019 all right reserved by Shingo Okazaki.

あと一色パンチの効いた色

あと一色なんよなー